Apmācības kursiProcesu intensīvās apmācības kursiKursa autors:

Programmas tēmas:


Aleksejs Å adrins, speciālists imaging technology jomā, fundamentālo zinātniski pētniecisko krāsu reproducÄ“Å”anas grāmatu autors un tulks no Sanktpēterburgas

Kursu pasniedz:

Aleksandrs Rudenko, poligrāfijas produkcijas pirmsdrukas sagatavoŔanas speciālists.

Apmācība notiek krievu valodā.

ā€¢ Attēlu veidi, formāti, sastāvdaļas.

ā€¢ Cilvēka redzes maņu orgāna uzbÅ«ve, darbÄ«bas mehānisms. MÄ«ti un maldÄ«gie uzskati.

ā€¢ Krāsu izjÅ«tu mērÄ«jumi. Kolorimetrijas pamati un vēsture.

ā€¢ Krāsu koordināŔu sistēmas.

ā€¢ Krāsu izjÅ«tu reproducÄ“Å”ana. Krāsu atŔķirÄ«bas un delta E.

ā€¢ Optimālais vizuālais kontrasts.

ā€¢ Spektrometrijas pielietoÅ”anas vieta attēlu reproducÄ“Å”anas procesā.

ā€¢ Densitometrijas vieta attēlu reproducÄ“Å”anas procesā.

ā€¢ Krāsu izjÅ«tu mērÄ«Å”anas iekārtas.

ā€¢ Iekārtu krāsu aptvere. MÄ«ti un realitāte.

ā€¢ Abstraktās krāsu reproducÄ“Å”anas iekārtas.

ā€¢ CMS darba mehānismi. Grafisko redaktoru CMS iestatÄ«jumi.

ā€¢ Monitora ekrāns, kā trÄ«sstimulu kolorimetru kopums.

ā€¢ Apgaismojums darba vietā.

ā€¢ AprÄ«kojums un programmu nodroÅ”inājums.

ā€¢ Dažādu iekārtu un procesu profili un to saturs.

ā€¢ Ekrāna paraugnovilkums. Video sistēma, kā sākotnējā attēlu vizualizācijas iekārta.

ā€¢ Ievada iekārtu (skaneru, digitālo fotokameru) kolorimetriskā iestatÄ«Å”ana.

ā€¢ Izvada iekārtu (galda printeri, iespieÅ”anas iekārtas) kolorimetriskā iestatÄ«Å”ana.

ā€¢ Teorija par attēlu reproducÄ“Å”anu uz virsmām. Gaisma un krāsa.

ā€¢ Autotipija. Rastra leņķi un rastru pārklāŔanās.

ā€¢ Speciālo krāsu (ā€žpantoņuā€) reproducÄ“Å”anas teorija.

ā€¢ Daudzkrāsu (trÄ«s procesa + speciālās krāsas) iespieÅ”anas teorija.

ā€¢ Analogais un digitālais krāsu paraugnovilkums. Teorija un prakse.


Procesu intensīvās apmācības kursi


Kursa autors:

Programmas tēmas:

Aleksejs Å adrins, speciālists imaging technology jomā, fundamentālo zinātniski pētniecisko krāsu reproducÄ“Å”anas grāmatu autors un tulks no Sanktpēterburgas.

Kursu pasniedz:

Aleksandrs Rudenko, poligrāfijas darbu pirmsdrukas sagatavoŔanas speciālists


Apmācība notiek krievu valodā.


ā€¢ Ekrāns nesakrÄ«t ar novilkumu! PalÄ«gā!

Neskatoties uz Ŕķietamu vienkārŔību, tā ir fundamentāli svarÄ«ga un sarežģīta problēma un ātri iemācÄ«ties atrisināt to (viena semināra robežās) nav iespējams. Cik skumÄ«gi nebÅ«tu, universālā lÄ«dzekļa nav un nevar bÅ«t principā, un ā€žmaÄ£iskai taustiņŔā€ (vai ā€žmaÄ£iskais profilsā€) neeksistē. Macintosh sistēmas dators arÄ« nav glābiņŔ.

Å Ä«s problēmas risināŔana prasa dziļas zināŔanas un arÄ« nopietnus organizatoriskos pÅ«liņus.

Kurss ir adresēts tiem, kas grib apgÅ«t monitoru kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas un iestatÄ«jumu izmantoÅ”anas metodiku, ekrāna krāsu parauga (bieži saucamā par paraugnovilkumu) organizācijas tehnoloÄ£iju un arÄ« iegÅ«t iemaņas kā operatÄ«vi novērst neprecÄ«zas krāsu atkārtoÅ”anas problēmas, kas noteikti parādÄ«sies.

Panākt ievērojamu rezultātu var tikai izprotot kolorimetrijas jēgu, apgÅ«stot teoriju. Kopējā monitora kolorimetriskā iestatÄ«Å”ana ir iespējama soli pa solim pildot atbilstoŔā programmu nodroÅ”inājuma instrukcijas. Bet ekrāna krāsu parauga organizācija, kas arÄ« ir iestatÄ«jumu veikÅ”anas un neprecÄ«zas krāsu atkārtoÅ”anas problēmu efektÄ«vas novērÅ”anas galamērÄ·is, nav iespējama bez kolorimetrijas pamatu apgÅ«Å”anas, kas ir atspoguļoti Ŕī kursa teorētiskajā daļā.

ā€¢ TerminoloÄ£ija.

Pirms materiāla pasniegŔanas tiks noteikti bāzes termini.

ā€¢ Monitors kā trÄ«sstimulu vizuālais kolorimetrs.

Krāsu izjÅ«tas cilvēka saprātā var rasties ne tikai elektromagnētiskā starojuma, bet arÄ« fiziskā, Ä·Ä«miskā, fizioloÄ£iskā vai psihiskā iespaida rezultātā. Par krāsu stimulu var kalpot arÄ« Å”o faktoru kombinācija. Å ajā kursā tiks izskatÄ«ts elektromagnētiskā starojuma plÅ«smas redzamās spektra daļas krāsu stimuls.

Par krāsu stimulu var kalpot arī aprakstīto faktoru kombinācija. Šajā kursā tiks izskatīts krāsu stimuls, kas ir redzamā elektromagnētiskā starojuma spektra daļa. Šajā sadaļā tiks stāstīts par kolorimetra uzbūvi un par to, kam tas ir domāts. Par to, kādas prasības tiek izvirzītas pret iekārtu, kura pildīs kolorimetra lomu. Par dažādiem krāsu stimuliem, kas izsauc cilvēka apziņā krāsu izjūtas.

ā€¢ Monitors kolorimetrs nav lineārā iekārta

Kāpēc monitors nav lineārs enerģētiskā lÄ«menÄ« un kā Å”o Ä«paŔību var novērst. Kāpēc ir vajadzÄ«ga gammas korekcija un kā var iztikt bez tās.

ā€¢ CMS un monitora mijiedarbÄ«ba

Kolorimetriskās monitora iestatīŔanas pasākumi. Kas ir kalibrācija un monitora raksturojums (characterization). Kam tās darbības ir vajadzīgas.

ā€¢ Redzes adoptācijas mehānismi. Darba vietas apgaismojums

Redzes adaptācija ir veidojusies evolÅ«cijas procesā, kā mehānisms, kurÅ” garantē apkārtējās pasaules objektu identifikāciju nemainÄ«gumu nepārtraukti mainoÅ”ajos apgaismojuma apstākļos. Tāpēc adaptācija nav ā€žredzes mānÄ«Å”anāsā€ vai ā€žacs nepilnÄ«baā€, bet tieÅ”i otrādi ā€“ tas ir absolÅ«ts, izdzÄ«voÅ”anu garantējoÅ”s mehānisms.

Dažādi redzes adoptācijas veidi. Krāsu adaptācija. Adaptācija pēc kontrasta. Adaptācija pēc spilgtuma (vai adaptācija pēc baltās krāsas). Kādu funkciju tie pilda. Kā ierēķināt redzes adoptācijas iespaidu pārdomātā krāsu korektora darba vietas organizÄ“Å”anā. Tipiskas kļūdas un rekomendācijas.

Drukas novilkuma un uz ekrāna redzamā attēla nesakritÄ«bas iemesli vienlaicÄ«gas salÄ«dzināŔanas laikā. Un vai var panākt sakritÄ«bu principā.

ā€¢ Gaismas avoti apskates aprÄ«kojumam un fona apgaismojuma avoti specializētā darba telpā (digital darkroom)

Gaismas avota definÄ“Å”anas kritēriju izvēle apskates aprÄ«kojumam, t.i. parauga apgaismojuma avota. Fotometriskie un kolorimetriskie apgaismojuma avota raksturojumi.

ā€¢ Monitora kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas parametru izvēle

Iespējamie monitora kolorimetra izmantoÅ”anas varianti:

- monitors kolorimetrs tiks izmantots kā patstāvÄ«ga krāsu atkārtoÅ”anas iekārta. Tā uzdevums ir precÄ«za krāsu izjÅ«tu attēloÅ”ana, dati par kurām ir ierakstÄ«ti attēla failā. Ekrānā redzamā attēla vizuālā salÄ«dzināŔana ar attēlu uz cita nesēja netiks veikta (piemēram, attēlu apstrāde drukai tipogrāfijā, kas atrodas tālu no materiālu sagatavoÅ”anas vietas, Web dizains, videofilmu skatÄ«Å”anās);

- monitors kolorimetrs tiks izmantots kā krāsu parauga iekārta, kas emulēs konkrētās subtraktÄ«vās iekārtas darbu (visi drukas veidi, foto pakalpojumi), t.i. domāta regulārā vizuālā attēlu salÄ«dzināŔanai ekrānā ar novilkumu;

- monitors kolorimetrs tiks izmantots lai veiktu ieskanēto slaidu attēlu apskati. Å ajā gadÄ«jumā ir domāta regulārā attēlu salÄ«dzināŔana ekrānā ar slaidu oriÄ£ināliem;

- monitors kolorimetrs tiks izmantots gan kā patstāvÄ«gā krāsu atkārtoÅ”anas iekārta, gan kā krāsu parauga iekārta, gan lai veiktu ieskanēto slaidu attēlu apskati (daudzfunkcionālā sistēma).

Pirmos trÄ«s variantus mēs apzÄ«mēsim kā ā€žmonitors kolorimetrs ar fiksētiem iestatÄ«Å”anas parametriemā€

ā€¢ Monitora kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas parametru vizuālā regulÄ“Å”ana

Kāpēc var bÅ«t nepiecieÅ”ama izvēlēto iestatÄ«Å”anas parametru vizuālā regulÄ“Å”ana.

ā€¢ Monitora kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas parametru instrumentālā regulÄ“Å”ana

Monitora kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas parametru instrumentālās regulÄ“Å”anas veidi. GrÅ«tÄ«bas videosistēmu kolorimetriskajā iestatÄ«Å”anā.

ā€¢ Monitoru iestatÄ«Å”anai nepiecieÅ”amais progr. nodroÅ”inājums un mērÄ«jumu veikÅ”anas iekārtas

Programmu nodroÅ”inājuma un instrumentu apskats. NepiecieÅ”amā aprÄ«kojuma izvēles kritēriji.

ā€¢ Monitora iestatÄ«Å”ana, kas tiek veikta pirms kolorimetriskās

ā€¢ Displeja priekŔējais panelis (OSD) un darbs ar to

CRT displeji

Ā«RGB gainĀ» (Ā«RGBĀ») pozÄ«cija. Ā«ContrastĀ» pozÄ«cija. Ā«BrightnessĀ» pozÄ«cija. Ā«RGB biasĀ» pozÄ«cija.

LCD displeji

Ar ko atŔķiras videosistēmas ar LCD displeju no videosistēmām ar CRT displeju un kas jāņem vērā veicot regulÄ“Å”anu.

Ā«BrightnessĀ» pozÄ«cija. Ā«ContrastĀ» pozÄ«cija. Ā«RGB gainĀ» (Ā«RGBĀ») pozÄ«cija.

ā€¢ Monitora kalibrÄ“Å”ana uz Profile Maker 5.x.x piemēra

Profile Maker priekŔrocības citu programmu nodroŔinājumu starpā.

Kā kalibrēt monitoru ar CRT displeju, ja tas pilda daudzfunkcionālās sistēmas lomu

Profile Maker programmu nodroŔinājuma paketes loģika.

Kā kalibrēt monitoru ar CRT displeju, ja kolorimetriskai iestatÄ«Å”anai ir fiksēti parametri

Kādas priekÅ”rocÄ«bas ir videosistēmai ar fiksētiem parametriem.

Videosistēmu ar LCD displejiem kalibrÄ“Å”anas specifika

Kādas atŔķirÄ«bas, salÄ«dzinājumā ar CRT videosistēmām, ir kalibrÄ“Å”anas shēmā, ja ir jākalibrē videosistēma ar LCD displeju.

Kā kalibrēt monitoru ar LCD displeju, ja tas pilda daudzfunkcionālās sistēmas lomu

Kā kalibrēt monitoru ar LCD displeju, ja kolorimetriskai iestatÄ«Å”anai ir fiksēti parametri

ā€¢ Balto monitora punktu un apskates aprÄ«kojuma vienādoÅ”ana

Balto monitora punktu krāsu koordināŔu vienādoÅ”ana monitoram ar apskates aprÄ«kojumu ir nepiecieÅ”ama redzes adoptācijas nodroÅ”ināŔanai pēc baltās krāsas. Kā to darÄ«t?

ā€¢ Monitora profila veidoÅ”ana

Monitora profila veidoÅ”anas mērÄ·is ir fiksētu datu iegÅ«Å”ana, kas raksturos videosistēmu kā trÄ«sstimulu vizuālo kolorimetru.

Monitoru profilu veidoÅ”ana ar gammas korekcijas izmantoÅ”anu videosistēmai

Monitoru profilu veidoÅ”ana bez gammas korekcijas izmantoÅ”anas videosistēmai

Ja tehnisko iemeslu dēļ neizdodas veikt videosistēmas gammas korekciju (piemēram, tiek izmantota novecojuŔā modeļa video karte, kur nav LUT), tas nozÄ«mē, ka monitors nevar bÅ«t raksturots kā trÄ«sstimulu vizuālais kolorimetrs, bet tas nenozÄ«mē, ka tas vispār nevar bÅ«t kolorimetriski iestatÄ«ts, kaut gan monitora gammas korekcijas iestatÄ«Å”anas kvalitātes lÄ«meni iegÅ«t neizdosies.

ā€¢ Monitora profils un tā saturs

Kādu informāciju var saņemt no monitora profila faila saturā.

Ceturtās versijas profili (ICC specifikācijas)

ā€¢ Monitora kalibrÄ“Å”anas un raksturojuma kvalitātes pārbaude

Monitora kalibrÄ“Å”anas kvalitātes pārbaude

PamatkalibrēŔana

Vizuāla pārbaude. Pārbaude ar instrumentu izmantoŔanu.

LietotājkalibrÄ“Å”ana

Vizuāla pārbaude. Pārbaude ar instrumentu izmantoŔanu.

Monitora raksturojums

Vizuāla pārbaude. Pārbaude ar instrumentu izmantoŔanu.

ā€¢ LUT un monitora profila rediģēŔana

Kāpēc var bÅ«t nepiecieÅ”ams rediģēt LUT un/vai monitora profilu.

LUT rediģēŔana

Monitora profila rediģēŔana

ā€¢ CMS darbs ar monitora profilu

Grafisko pielikumu grupas un to ā€žattiecÄ«basā€ ar CMS.

ā€¢ Gamut clipping failu ekrāna vizualizācijas gadÄ«jumā

Attēla krāsu koordināŔu kompresijas veidi grafisko failu ekrāna vizualizācijas gadÄ«jumā.

ā€¢ Monitora izmantoÅ”ana krāsu parauga iekārtas veidā

Strādāt ar monitoru, kā ar patstāvÄ«gu un pilnvērtÄ«gu attēloÅ”anas iekārtu bez sākotnējās kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas nav iespējams.

Pierastā ā€žpiedzÄ«Å”anaā€ drukas maŔīnai vai krāsu parauga printerim, kas tiek veikta ar displeja priekŔējā paneļa taustiņu palÄ«dzÄ«bu (vai ar monitora profila rediģēŔanu) nevar nodroÅ”ināt nepiecieÅ”amo rezultātu.

ā€¢ Kļūdas un neveiksmes, kas mēdz parādÄ«ties monitoru kolorimetriskās iestatÄ«Å”anas rezultātā

Visi praktiskie darbi tiek veikti uz iegÅ«to teorētiskajā kursa daļā zināŔanu pamata. Mehāniskā monitoru iestatÄ«Å”anas programmu nodroÅ”inājuma komandu/funkciju aktivizÄ“Å”ana var beigties ar pilnÄ«gi pieņemamu rezultātu, bet var arÄ« bÅ«t neapmierinoÅ”a. Prognozējamo un stabili atkārtojamo kalibrÄ“Å”anas rezultātu nav iespējams saņemt gadÄ«jumā, ja nav apgÅ«ta un izprasta procesu bÅ«tÄ«ba un kolorimetrijas pamati.

Problēmas, ar kurām visbiežāk nākas saskarties, to raÅ”anās iemeslus un risināŔanas veidus jÅ«s atradÄ«siet tabulā.

ā€¢ Kolorimetriski iestatÄ«to monitoru apkalpoÅ”ana

Profesionālā CRT displeja lietoÅ”anas termiņŔ ir aptuveni septiņi gadi. Regulārās pārbaudes un kolorimetriskā pieregulÄ“Å”ana ļauj efektÄ«vi ekspluatēt iekārtu visu kalpoÅ”anas laiku.

ā€¢ Vizuālā apgaismojuma avotu kvalitātes novērtÄ“Å”ana

ā€¢ Videosistēmu iestatÄ«Å”ana, ja tiek izmantoti divi displeji

ā€¢ ā€žParaugaā€ (proofing) opciju iestatÄ«Å”ana grafiskās rediģēŔanas programmās

Adobe grafiskās rediģēŔanas programmu nodroÅ”inājums

Macromedia FreeHand grafiskās rediģēŔanas programmu nodroÅ”inājums

Corel grafiskās rediģēŔanas programmu nodroÅ”inājums

ā€¢ Videosistēmas iestatÄ«Å”ana ar Adobe Gamma programmas palÄ«dzÄ«bu.